Hanuman Chalisa in Telugu PDF, తెలుగులో హనుమాన్ చాలీసా, Free PDF

Share this article

In this article, we will guide you on how to download the Hanuman Chalisa Telugu PDF. Please continue reading to get all the details about obtaining the complete హనుమాన్ చాలీసా తెలుగు PDF.

Discover the enchanting Hanuman Chalisa in Telugu! | హనుమాన్ చాలీసా తెలుగులో pdf

If you’re looking for a downloadable Hanuman chalisa PDF Telugu or want to know how to download Hanuman Chalisa Telugu, you’ve come to the right place. In this article, we’ll provide you with a PDF file containing the complete Hanuman Chalisa in Telugu language

Read and download Hanuman Chalisa in Telugu PDF | హనుమాన్ చాలీసా తెలుగులో pdf

Experience the divine grace and strength of Lord Hanuman like never before. Embrace the spiritual journey with heartfelt devotion and joy.Download hanuman chalisa pdf telugu

హనుమాన్ చాలీసా తెలుగులో పరిచయం

హనుమాన్ చాలీసా అనేది హనుమంతునికి అంకితం చేయబడిన భక్తి గీతం, ఇది హిందూమతంలో అతని అచంచలమైన భక్తి మరియు బలానికి ప్రసిద్ధి చెందిన గౌరవనీయమైన దేవత. 

సాధువు తులసీదాస్ స్వరపరిచారు, ఇది అవధి భాషలో వ్రాయబడిన 40 శ్లోకాలను కలిగి ఉంది. 

చాలీసా హనుమంతుని సద్గుణాలు, ధైర్యసాహసాలు మరియు రామాయణ ఇతిహాసంలో రాముడి నమ్మకమైన సేవకుడిగా అతని పాత్రను ప్రశంసించింది. 

లక్షలాది మంది భక్తులు హనుమంతుని ఆశీర్వాదం, రక్షణ కోసం మరియు అతనితో వారి ఆధ్యాత్మిక సంబంధాన్ని బలోపేతం చేయడానికి దీనిని పఠిస్తారు.

➥ Read Here : Vishnu Sahasranamam Telugu | శ్రీ విష్ణు సహస్రనామం తెలుగులో

Hanuman Chalisa Introduction | హనుమాన్ చాలీసా

Hanuman Chalisa is a devotional hymn dedicated to Lord Hanuman, a revered deity in Hinduism known for his unwavering devotion and strength.

Composed by the saint Tulsidas, it consists of 40 verses written in the Awadhi language.

The Chalisa praises Lord Hanuman’s virtues, bravery, and his role in the epic Ramayana as the loyal servant of Lord Rama.

It is recited by millions of devotees to seek Hanuman’s blessings, protection, and to strengthen their spiritual connection with him.

Download Hanuman Chalisa Telugu Pdf| హనుమాన్ చాలీసా తెలుగులో pdf |Hanuman Chalisa Pdf Telugu

దోహా

శ్రీ గురు చరణ సరోజ రజ నిజమన ముకుర సుధారి ।

వరణౌ రఘువర విమలయశ జో దాయక ఫలచారి ॥

బుద్ధిహీన తనుజానికై సుమిరౌ పవన కుమార।

బల బుద్ధి విద్యా దేహు మోహి హరహు కలేశ వికార ॥

చౌపాఈ

జయ హనుమాన జ్ఞాన గుణ సాగర ।

జయ కపీశ తిహు లోక ఉజాగర ॥ 1 ॥

రామదూత అతులిత బలధామా ।

అంజని పుత్ర పవనసుత నామా ॥ 2 ॥

మహావీర విక్రమ బజరంగీ ।

కుమతి నివార సుమతి కే సంగీ ॥ 3 ॥

కంచన వరణ విరాజ సువేశా ।

కానన కుండల కుంచిత కేశా ॥ 4 ॥

హాథవజ్ర ఔ ధ్వజా విరాజై ।

కాంథే మూంజ జనేవూ సాజై ॥ 5 ॥

శంకర సువన కేసరీ నందన ।

తేజ ప్రతాప మహాజగ వందన ॥ 6 ॥

విద్యావాన గుణీ అతి చాతుర ।

రామ కాజ కరివే కో ఆతుర ॥ 7 ॥

ప్రభు చరిత్ర సునివే కో రసియా ।

రామలఖన సీతా మన బసియా ॥ 8॥

సూక్ష్మ రూపధరి సియహి దిఖావా ।

వికట రూపధరి లంక జలావా ॥ 9 ॥

భీమ రూపధరి అసుర సంహారే ।

రామచంద్ర కే కాజ సంవారే ॥ 10 ॥

లాయ సంజీవన లఖన జియాయే ।

శ్రీ రఘువీర హరషి ఉరలాయే ॥ 11 ॥

రఘుపతి కీన్హీ బహుత బడాయీ ।

తుమ మమ ప్రియ భరత సమ భాయీ ॥ 12 ॥

సహస్ర వదన తుమ్హరో యశగావై ।

అస కహి శ్రీపతి కంఠ లగావై ॥ 13 ॥

సనకాదిక బ్రహ్మాది మునీశా ।

నారద శారద సహిత అహీశా ॥ 14 ॥

యమ కుబేర దిగపాల జహాం తే ।

కవి కోవిద కహి సకే కహాం తే ॥ 15 ॥

తుమ ఉపకార సుగ్రీవహి కీన్హా ।

రామ మిలాయ రాజపద దీన్హా ॥ 16 ॥

తుమ్హరో మంత్ర విభీషణ మానా ।

లంకేశ్వర భయే సబ జగ జానా ॥ 17 ॥

యుగ సహస్ర యోజన పర భానూ ।

లీల్యో తాహి మధుర ఫల జానూ ॥ 18 ॥

ప్రభు ముద్రికా మేలి ముఖ మాహీ ।

జలధి లాంఘి గయే అచరజ నాహీ ॥ 19 ॥

దుర్గమ కాజ జగత కే జేతే ।

సుగమ అనుగ్రహ తుమ్హరే తేతే ॥ 20 ॥

రామ దుఆరే తుమ రఖవారే ।

హోత న ఆజ్ఞా బిను పైసారే ॥ 21 ॥

సబ సుఖ లహై తుమ్హారీ శరణా ।

తుమ రక్షక కాహూ కో డర నా ॥ 22 ॥

ఆపన తేజ సమ్హారో ఆపై ।

తీనోం లోక హాంక తే కాంపై ॥ 23 ॥

భూత పిశాచ నికట నహి ఆవై ।

మహవీర జబ నామ సునావై ॥ 24 ॥

నాసై రోగ హరై సబ పీరా ।

జపత నిరంతర హనుమత వీరా ॥ 25 ॥

సంకట సే హనుమాన ఛుడావై ।

మన క్రమ వచన ధ్యాన జో లావై ॥ 26 ॥

సబ పర రామ తపస్వీ రాజా ।

తినకే కాజ సకల తుమ సాజా ॥ 27 ॥

ఔర మనోరధ జో కోయి లావై ।

తాసు అమిత జీవన ఫల పావై ॥ 28 ॥

చారో యుగ ప్రతాప తుమ్హారా ।

హై ప్రసిద్ధ జగత ఉజియారా ॥ 29 ॥

సాధు సంత కే తుమ రఖవారే ।

అసుర నికందన రామ దులారే ॥ 30 ॥

అష్ఠసిద్ధి నవ నిధి కే దాతా ।

అస వర దీన్హ జానకీ మాతా ॥ 31 ॥

రామ రసాయన తుమ్హారే పాసా ।

సదా రహో రఘుపతి కే దాసా ॥ 32 ॥

తుమ్హరే భజన రామకో పావై ।

జన్మ జన్మ కే దుఖ బిసరావై ॥ 33 ॥

అంత కాల రఘుపతి పురజాయీ ।

జహాం జన్మ హరిభక్త కహాయీ ॥ 34 ॥

ఔర దేవతా చిత్త న ధరయీ ।

హనుమత సేయి సర్వ సుఖ కరయీ ॥ 35 ॥

సంకట కాటై మిటై సబ పీరా ।

జో సుమిరై హనుమత బల వీరా ॥ 36 ॥

జై జై జై హనుమాన గోసాయీ ।

కృపా కరహు గురుదేవ కీ నాయీ ॥ 37 ॥

జో శత వార పాఠ కర కోయీ ।

ఛూటహి బంది మహా సుఖ హోయీ ॥ 38 ॥

జో యహ పడై హనుమాన చాలీసా ।

హోయ సిద్ధి సాఖీ గౌరీశా ॥ 39 ॥

తులసీదాస సదా హరి చేరా ।

కీజై నాథ హృదయ మహ డేరా ॥ 40 ॥

Hanuman Chalisa Telugu Pdf | హనుమాన్ చాలీసా తెలుగులో pdf

Introduction:

The Hanuman Chalisa, a revered Hindu prayer committed to Lord Hanuman, holds a unique area in the hearts of devotees across India. This sacred hymn, composed by way of the extremely good poet-saint Tulsidas, superbly describes the glories and virtues of Lord Hanuman. Let’s discover how having the Hanuman Chalisa in Telugu makes it easily handy and meaningful for Telugu readers in Andhra Pradesh, Telangana, and worldwide.

Preserving the Essence:

Translating the Hanuman Chalisa into Telugu preserves the prayer’s essence for Telugu readers, making it relatable and soul-stirring.

Easy Understanding:

Reading the Hanuman Chalisa in Telugu lets devotees to comprehend the verses, deepening their connection with the divine message.

Cultural Significance:

The availability of the Hanuman Chalisa in Telugu aligns with Telugu tradition’s rich spiritual historical past, instilling cultural pleasure.

Encouraging Devotional Practices:

Having the Hanuman Chalisa in Telugu encourages devotion amongst Telugu readers in Andhra Pradesh, Telangana, and beyond.

Connecting with Lord Hanuman:

Reading the Hanuman Chalisa in Telugu fosters a profound reference to Lord Hanuman, inspiring devotion and seeking advantages.

Conclusion:

The Hanuman Chalisa Telugu pdf is a useful treasure for Telugu readers in Andhra Pradesh, Telangana, and international. Its availability inside the local language complements understanding and devotion, strengthening the unifying strength of spirituality throughout linguistic boundaries. Let us cherish this undying prayer and find solace and strength in the divine phrases of the Hanuman Chalisa.


Share this article

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!